حذف درايو هاي سيستم

براي اين کار در پنجره RUN با نوشتن regedit ريجستري ويندوز رو بيار

از ليست   سمت چپ اين پنجره مسير زير را بيابيد         ا
HKEY_CURRENT_USER / software / microsoft / windows / currentvertion / policies / explorer
در پنجره سمت راستي راست کليک کرده از منوي ظاهر شده گزينه new وسپس DWORD Value را انتخاب نماييد . نام کليد اضافه شده را به NoDrives تغيير دهيد .( حروف بزرگ و کوچک مهم است ) . روي آن دابل کليک کرده سپس طبق مقادير زير مقدار دلخواه را براي آن تعيين کنيد :

                   1 براي مخفي کردن درايو A
                   2 براي مخفي کردن درايو B
                   4 براي مخفي کردن درايو C
                   8 براي مخفي کردن درايو D
                  16 براي مخفي کردن درايو E
                  32 براي مخفي کردن درايو F
                  64 براي مخفي کردن درايو G
                 128 براي مخفي کردن درايو H
                 256 براي مخفي کردن درايو I
                 512 براي مخفي کردن درايو J
                1024 براي مخفي کردن درايو K
                2048 براي مخفي کردن درايو L
                4096 براي مخفي کردن درايو M
                8192 براي مخفي کردن درايو N
               16384 براي مخفي کردن درايو O
               32768 براي مخفي کردن درايو P
               65536 براي مخفي کردن درايو Q
              131072 براي مخفي کردن درايو R
              262144 براي مخفي کردن درايو S
              524288 براي مخفي کردن درايو T
             1048576 براي مخفي کردن درايو U
             2097152 براي مخفي کردن درايو V
             4194304 براي مخفي کردن درايو W
             8388608 براي مخفي کردن درايو X
            16777216 براي مخفي کردن درايو Y
            33554432 براي مخفي کردن درايو Z
        67108864 براي مخفي کردن همه درايوهاي سيستم

/ 0 نظر / 11 بازدید