اصطلاحات خیابانی

 

این یک لیست کوچک از اصطلاحاتی هستش که همگیمون روزانه از آنها استفاده می کنیم. البته این لیست رو از فی-لتر خودم رد کردم و مجبور شدم چیزی بیش از نصف اون رو حذف کنم.
شما هم می تونید به این لیست اضافه کنید
الف
آخرشه : نهایتشه
آشغال كله : احمق
آشغالانس : ماشین آشغالیهای جدید تهران که چراغ گردون هم دارند
آمار دادن : نخ دادن -توجه کی را جلب کرن
مترادفها:نخ دادن ،راه دادن
آش و لاش : آسمون جل
آویزون : کسی که مرتبا کنه میشود و بدون دعوت همه جا میرود
اخ کردن: پول رو سریع دادن
انده :نهایته
اسکل: کسی که از همه دنییا بی خبر است
مترادفها:اوشگول- وسکل – شاسگول
اسم فعال: اسگلان تپه
اصغر آرنولد اينا (اکبر-محمد... آرنولد اينا): کسی که زیبای اندام کار میکند ولی جواد است
ارازل: بستگی به مکان کلمه در گفتار دارد ولی معمولا به معنی نوچهء لاتها
اق زدن: حال بهم خوردن
الاغ تور:الاغ
ان چوچک:آدم عوضی
ب
باحال: خش آیند
بار كردن : تیکه انداختن - فحش دادن
ببند گاله رو : خفه شو
ببو: انسان ساده لوح
بخواب( بخواب لاحاف سرد شد): خفه شو
بروبچ: بچه ها-رفقا
بیریف: درست - ردیف
بینیم با: برو بابا
بیشین با (بیشین بینیم با) :خفه شو بابا

/ 0 نظر / 23 بازدید