آموزشی

F1 : نمايش راهنماي مرورگر. در زماني که پنجره اي باز باشد راهنماي مربوط به همان عنصر را نمايش ميدهد.
F4 : نمايش نوار آدرس سوابق
F5 : تازه سازي (Refresh) نمودن صفحه در صورتي که نيازي به اين کار باشد( تاريخ صفحه که بصورت محلي بروي سيستم شما ذخيره شده است با تاريخ صفحه در وب متفاوت باشد)
CTRL+F5 : تازه سازي (Refresh) نمودن صفحه ( تاريخ صفحه که بصورت محلي بروي سيستم شما ذخيره شده است با تاريخ صفحه در وب يکسان باشد) مناسب براي صفحاتي که توسط ISPها cache مي شوند.
F6 : انتقال بين فريم ها بسمت جلو
SHIFT+F10 : نمايش منوي آبشاري و ميان بر براي يک لينک
F11 : جابجايي بين حالت تمام صفحه در مرورگر و پنجره در ابعاد عادي
TAB : حرکت بسمت جلو در بين عناصر صفحه وب و نوار آدرس و نوار لينک.
SHIFT+TAB : حرکت بسمت عقب در بين عناصر صفحه وب و نوار آدرس و نوار لينک.
ALT+HOME : رفتن به صفحه خانگي
ALT+RIGHT ARROW : رفتن به صفحه بعدي
ALT+LEFT ARROW : رفتن به صفحه قبلي
BACKSPACE : رفتن به صفحه قبلي
CTRL+TAB : انتقال بين فريم ها بسمت جلو
SHIFT+CTRL+TAB : انتقال بين فريم ها بسمت عقب
UP ARROW : حرکت صفحه بسمت ابتداي سند
DOWN ARROW : حرکت صفحه بسمت انتهاي سند
PAGE UP : حرکت به سمت ابتداي صفحه با انجام پرشي بزرگ تر ( نسبت به UP ARROW)
PAGE DOWN : حرکت به سمت انتهاي صفحه با انجام پرشي بزرگ تر ( نسبت به DOWN ARROW)
HOME : انتقال صفحه به ابتداي سند
  
نویسنده : parviz ; ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٦